Yhdenvertaisuusuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2024

Suomen Triathlonliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet ja se pyrkii edistämään toiminnassaan sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Liitto on sitoutunut antidopingtoimintaan.

Vastuullisena toimijana Triathlonliitto haluaa edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja tukea seuroja asian viemisessä käytäntöön.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten samanarvoisuutta riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tasa-arvolla tarkoitetaan miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma käsittää myös sukupuolten välisen tasa-arvon.

Suomen perustuslaki takaa kaikille ihmisille perusoikeutena yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon. Yhdenvertaisuuslaki tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että ihmistä tai ihmisryhmää kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta toista edellä mainituista henkilöön liittyvistä syistä. Häirintä ja kohtuullisten mukautusten epääminen on myös syrjintää.

Liikuntalaki velvoittaa urheilutoimijat huomioimaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toiminnassaan. Valtionavustuskelpoisuutta ja toiminta-avustusta haettaessa pyydetään selvitystä siitä, miten järjestö on edistänyt yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuus on kunnioitusta toisia kohtaan erilaisuudesta huolimatta. Tämä tarkoittaa, ettei ketään kiusata, syrjitä, alisteta, nimitellä tai haukuta. Rasismi, ahdistelu tai väkivalta eivät kuulu urheiluun ja niistä tulisi olla määriteltynä seuraukset. Epäasialliseen käytökseen tulee puuttua ja ilmapiirin tulee avoin, jotta vaikeitakin asioita voidaan tuoda esille.