Kurinpitosäännöt

Suomen Triathlonliiton kurinpitomääräykset

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt

Suomen Triathlonliiton (jäljempänä liitto) kuripitomääräysten alaisia ovat:

 • liiton jäsenseurat
 • kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt
 • jäsenseurojen jäsenet
 • jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt
 • ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton kilpailulisenssin/ liittojäsenyyden
 • voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt
 • liiton kilpailuissa toimitsijatehtävissä olevat henkilöt

2 § Rikkomuksen laatu

Rangaista voidaan sitä:

 • joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin/alueen sääntöjen nojalla annetaan;
 • joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai niiden asettamia elimiä;
 • joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
 • joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen
 • joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia
 • seuraa, jonka joukkue kuuluu Suomen antidopingtoimikunnan testauspooliin, jos seura ei ilmoita olinpaikkatietojaan
 • joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan tai
 • joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi  kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista  koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle
 • joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan
 • joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen.
 • jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden peli, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a)- i) kohtien tunnusmerkistön

Tämän pykälän d), g), h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.

3 § Rangaistuslajit

1. Rangaistuslajeja ovat:

 • varoitus
 • sakko
 • kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen kilpailu- tai toimitsijakielto

2.. Sakko on maksettava xxx päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan [ esim sulkea kilpailutoiminnasta].

3. Kilpailu - tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton [ja piirin/alueen] otteluissa kilpailuissa.

4. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin/otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös kilpaileminen.

5. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

 4 § Rankaisuoikeus

 1. Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton kurinpitovaliokunta.

5 § Ilmoitus rikkomuksesta

 1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain kilpailutapahtuman tuomarit, tarkkailija, delegaatti tai kurinpitovaliokunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö.
 2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä.
 3. Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.

6 § Asianosaisen kuuleminen

 1. Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.
 2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.
 3. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä.
 4. Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty.
 5. Kurinpitovaliokunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.
 6. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

7 § Päätös rangaistuksesta

 1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta
 2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen sähköpostilla
 3. Piiriä, seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille.
 4. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.
 5. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle.
 6. Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu.

8 § Valitusoikeus

Rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitovaliokunnan urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin

9 § Rangaistusluettelo

Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

10 § Rangaistuksen täytäntöönpano

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. Kurinpitovaliokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi. 

11 § Rangaistuksen raukeaminen

Kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu, peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.