Säännöt

Voimassa olevat säännöt (hyväksytty  PRH:ssa 26.1.2024)

1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Triathlon Finland

Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään nimeä Triathlon Finland. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.

Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen kieli on suomi.

2 § LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on kehittää ja levittää triathlonharrastusta ja -tietoutta, toimia triathlonin alalla toimivien jäsenseurojensa valtakunnallisena liittona sekä edustaa lajiliittona triathlonurheilua Suomessa ja ulkomailla.

Näissä säännöissä liiton alaisilla lajeilla tarkoitetaan lajeja, joissa yhdistetään useita kestävyyslajeja yhtämittaiseksi suoritukseksi.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilunreilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevuutta.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

1. Järjestämällä ja kehittämällä joko itse tai jäsenseurojensa kanssa valmennus-, harjoitus-, kilpailu-, kuntoliikunta- ja tiedotustoimintaa

2. Opastamalla uusien triathlonseurojen perustamisessa ja edesauttamalla triathlonharrastuksen lisäämistä ja kehittämistä jo toimivissa jäsenseuroissa

3. Tukemalla mahdollisuuksiensa mukaan kyvykkäiden ja kehityskelpoisten urheilijoiden triathlonharrastusta

4. Laatimalla ja vahvistamalla alansa säännöt (kilpailu-, luokittelu-, ansiomerkki-, kurinpito- ym. säännöt)

5. Valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet

6. Ohjaamalla ja valvomalla jäsenseurojensa kilpailutoimintaa

Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia

7. Osallistumalla lajin kansainvälisiin kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin ja edustamalla jäsenliittona Suomessa kansainvälisiä liittoja (World Triathlon ja Europe Triathlon) ja valvomalla niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista

8. Huolehtimalla alan tiedotus- ja julkaisutoiminnasta

9. Ylläpitämällä yhteyksiä ja liittymällä jäseneksi sellaisiin koti-ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Liitto voi toimintansa tukemiseksi myös

- perustaa oppilaitoksia

- omistaa kiinteistöjä

- harjoittaa kahvila- ravintola- ja hotellitoimintaa

- myydä urheiluvälineitä

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää luvan myötä arpajaisia ja rahankeräyksiä

4 § LIITON JÄSENYYDET

Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

Liiton pysyvät jäsenyydet:

·       Suomen Olympiakomitea

·       Europe Triathlon

·       World Triathlon

·       Suomen Paralympiakomitea  

5 § LIITON JÄSENET

Varsinainen jäsenseura

Varsinaiseksi jäsenseuraksi pääsee jokainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää triathlonurheilua ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Jäseneksi hyväksytyn tulee suorittaa syyskokouksen määräämä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu.

Varsinainen jäsenyhteisö

Varsinaiseksi jäsenyhteisöksi pääsee jokainen rekisteröity yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää triathlonurheilua ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Jäseneksi hyväksytyn tulee suorittaa syyskokouksen määräämä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu.

Kunniapuheenjohtaja

Liiton kokous voi liittohallituksen esityksestä hyväksyä kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut liiton puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi liiton kokous voi liittohallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti triathlonurheilun ja/tai -liiton hyväksi. Kunniajäsen on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi pääsee jokainen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, rekisteröity yhdistys, jonka liittohallitus hyväksyy jäseneksi ja joka hyväksyy liiton säännöt sekä suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

6 § JÄSENYYS LIITOSSA LAKKAA, JOS JÄSEN

eroaa

erotetaan liitosta tai

päätetään purkaa

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan liittokokouksessa. liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.

Liiton hallitus voi erottaa jäsenen tai rajoittaa jäsenen jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos jäsen:

·       rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä

·       toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä

·       jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä

Sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllä mainittuihin rikkomuksiin tätä rankaisematta

jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa

Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan sen erääntymistä lukien.

Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti viiden (5) päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätös astuu voimaan heti.

Erottamispäätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisessa määräajassa.

7 § KURINPITO

Jäseneen, sen jäseneen ja muuhun toimijaan voidaan kohdistaa liiton kokouksen hyväksymiä liiton kurinpitosääntöjen mukaisia rangaistuksia.

Liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton kokouksen valitsema kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta on toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä.

Jäsenseurat luovuttavat ylimmän toimintaa koskevan valvonta- ja kurinpitovallan jäseniinsä nähden liitolle.

Kurinpitovaliokunnan toimivallasta, kokoonpanosta, toimikaudesta, tehtävistä, rangaistavista teoista, kurinpitomenettelyistä ja rangaistuslajeista säädetään tarkemmin liiton kokouksen hyväksymissä liiton kurinpitosäännöissä.

Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

Triathlonliitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Triathlonliiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.”

8 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön, liiton antidoping ohjelmaan sekä Kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

9 § EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ

Liiton toiminnassa noudatetaan Suomen Olympiakomitean hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia Reilun Pelin periaatteita, liiton kokouksen hyväksymää eettistä ohjeistusta, yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä ja kansainvälisten kattojärjestöjen ohjeistusta.

10 § URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Liitto, sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.

Liiton ja sen jäsenseurojen tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

11 § KILPAILUTULOSTEN JA -TAPAHTUMIEN MANIPULOINNIN EHKÄISEMINEN

Liitto, sen seurat ja niiden jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia.

Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.

12 § LIITON HALLINTO

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.

13 § LIITTOKOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Liittokokoukset kutsuu koolle liittohallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle sähköpostilla hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja se on julkaistava liiton internetsivuilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Liittohallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua liittokokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kevätkokouksen kokouskutsun liitteenä on oltava ainakin

- kokouksen esityslista

- edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

Syyskokouksen kokouskutsun liitteenä on oltava ainakin

- kokouksen esityslista

- liittohallituksen ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

14 § VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET LIITTOKOKOUKSET

Varsinaisista liittokokouksista kevätkokous pidetään ennen 30.4. ja syyskokous ennen 30.11. liittohallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun liittohallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun liittokokous niin päättää tai kun vähintään yksi viidesosa (1/5) liiton äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten liittohallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle neljän (4) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä kuten varsinainen liittokokous.

Liiton kokouksissa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on jätettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Liittokokous on avoin jäsenseurojen jäsenille. Äänioikeus on vain yhdellä jäsenseuran valtuuttamalla kokousedustajalla. Muilla jäsenseurojen edustajilla on puheoikeus. Kokousedustajan on oltava sen jäsenseuran jäsen, jota hän edustaa, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa kuin yhtä jäsenseuraa. Kokousedustajan jäsenyys tarkastetaan liiton kulonkin käytössä olevasta jäsentietojärjestelmästä.

Liittokokouksessa voivat olla läsnä liiton kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet. Heillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Liittokokoukseen osallistuvat jäsenseurat valtuuttavat edustajansa valtakirjalla. Äänioikeus määräytyy jäsenseuran lisenssimäärän perusteella seuraavasti: yksi ääni, mikäli lisenssejä on alle 10; kaksi ääntä, mikäli lisenssejä on alle 30; kolme ääntä, mikäli lisenssejä on alle 60; neljä ääntä, mikäli lisenssejä on alle 150; ja viisi ääntä, mikäli lisenssejä on yli 150.

Lisenssien lukumäärä tarkistetaan 14 päivää ennen kokousta liiton sähköisestä lisenssijärjestelmästä. Jäsenseuralla tai jäsenyrityksellä ei ole äänioikeutta, mikäli ne eivät ole suorittaneet liittymis- tai jäsenmaksua 14 vuorokautta ennen liittokokouksen ajankohtaa.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Liittokokouksen avaa liiton hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kunniapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu liittohallituksen tehtävään nimeämä liittohallituksen jäsen. Kokouksen avaaja johtaa puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja.

15 § VARSINAISISSA LIITTOKOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

- kokouksen avaus/järjestäytyminen

- edustajien toteaminen ja niiden äänimäärät

- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- kokouksen esityslistan hyväksyminen

- vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen sekä

tilintarkastajan lausunnon esittäminen

- tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

- käsitellään liittohallituksen esittämät asiat sekä jäsenseuran

liittohallitukselle kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta

esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

- kokouksen avaus/järjestäytyminen

- edustajien toteaminen ja niiden äänimäärät

- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- kokouksen esityslistan hyväksyminen

- tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta päättäminen

- tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista ja kertakaikkisesta

jäsenmaksusta päättäminen

- matkakorvauksista ja kokouspalkkioista päättäminen

- tulevan vuoden tulo- ja menoarviosta päättäminen

- liittohallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi

- liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

- tarvittaessa yhden tilintarkastusyhteisön tai yhden HT-, KHT- tai

JHT- tilintarkastajaksi hyväksytyn luonnollisen henkilön valinta

tarkastamaan liiton tilit ja toiminta ja hänelle HT-, KHT- tai JHT-

tilintarkastajaksi hyväksytty varahenkilö

- käsitellään liittohallituksen esittämät asiat sekä jäsenseuran

liittohallitukselle kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta

esittämät asiat.

16 § LIITTOHALLITUS

Liiton hallituksena toimii liittohallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi ja johon kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7) jäsentä. Heidät valitaan liiton syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että 2–4 jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenistä vähintään 33 % tulee olla naisia ja miehiä.

Jos liittohallituksen jäsen eroaa kesken toimikautta, tai on muutoin esteellinen hoitamaan tehtäväänsä, valitaan lähinnä seuraavassa liittokokouksessa uusi jäsen hänen tilalleen jäljelle jääväksi ajaksi 

Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme liittohallituksen jäsentä sitä vaatii.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jolloin äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Liittohallituksen tehtävät

- hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti

- edustaa liittoa

- valita liiton edustajat muihin yhteisöihin

- kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä

- valita valiokunnat ja työryhmät

- pitää jäsenluetteloa

- nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt

- hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta

- huolehtia talous- ja toimintasuunnitelman sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta

- huolehtia kansainvälisten arvokilpailujen anomisesta ja anomismenettelyn tiedottamisesta

- päättää jäsenseuroihin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä

- hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät

17§ NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai kaksi liittohallituksen jäsentä yhdessä.

18 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto liittohallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

20 § LIITON PURKAMINEN

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä liittokokouksissa. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa on varat luovutettava jälkimmäisen purkamiskokouksen päättämään liiton näissä säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen. Liiton purkautumisesta tulee ilmoittaa yhdistysrekisteriin. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.