Säännöt

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

(Hyväksytty ja merkitty PRH:n yhdistysrekisteriin 26.2.2020)

 

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf

Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään nimeä Finnish Triathlon Association (FTA). Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen kieli on suomi.

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.

2 § LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on kehittää ja levittää triathlonharrastusta ja -tietoutta, toimia triathlonin alalla toimivien jäsenseurojensa valtakunnallisena liittona sekä edustaa lajiliittona triathlonurheilua Suomessa ja ulkomailla.

Näissä säännöissä liiton alaisilla lajeilla tarkoitetaan lajeja, joissa yhdistetään useita kestävyyslajeja yhtämittaiseksi suoritukseksi

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevuutta.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

 1. Järjestämällä ja kehittämällä joko itse tai jäsenseurojensa kanssa valmennus-, harjoitus-, kilpailu-, kuntoliikunta- ja tiedotustoimintaa
 2. Opastamalla uusien triathlonseurojen perustamisessa ja edesauttamalla triathlonharrastuksen lisäämistä ja kehittämistä jo toimivissa jäsenseuroissa
 3. Tukemalla mahdollisuuksiensa mukaan kyvykkäiden ja kehityskelpoisten urheilijoiden triathlonharrastusta
 4. Laatimalla ja vahvistamalla alansa säännöt (kilpailu-, luokittelu-, ansiomerkki-, kurinpito- ym. säännöt)
 5. Valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
 6. Ohjaamalla ja valvomalla jäsenseurojensa kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia
 7. Osallistumalla lajin kansainvälisiin kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin ja edustamalla jäsenliittona Suomessa kansainvälisiä liittoja (ITU ja ETU) ja valvomalla niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista
 8. Huolehtimalla alan tiedotus- ja julkaisutoiminnasta
 9. Ylläpitämällä yhteyksiä ja liittymällä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Liitto voi toimintansa tukemiseksi myös

• perustaa oppilaitoksia
• omistaa kiinteistöjä
• harjoittaa kahvila- ravintola- ja hotellitoimintaa
• myydä urheiluvälineitä
• ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää luvan myötä arpajaisia ja rahankeräyksiä

4 § LIITON JÄSENYYDET

Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

Liiton pysyvät jäsenyydet:

 • Suomen Olympiakomitea
 • European Triathlon Union (ETU)
 • International Triathlon Union (ITU)
 • Suomen Paralympiakomitea

5 § LIITON JÄSENET

Varsinainen jäsenseura

Varsinaiseksi jäsenseuraksi pääsee jokainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää triathlonurheilua ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja kansainvälisten kattojärjestöjen sääntöjä siltä osin, kun ne sitovat jäseniä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Jäseneksi hyväksytyn tulee suorittaa syyskokouksen määräämä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu.

Varsinainen jäsenyhteisö

Varsinaiseksi jäsenyhteisöksi pääsee jokainen rekisteröity yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää triathlonurheilua ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja kansainvälisten kattojärjestöjen sääntöjä siltä osin, kun ne sitovat jäseniä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Jäseneksi hyväksytyn tulee suorittaa syyskokouksen määräämä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu.

Kunniapuheenjohtaja

Liiton kokous voi liittohallituksen esityksestä hyväksyä kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut liiton puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi liiton kokous voi liittohallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti triathlonurheilun ja/tai -liiton hyväksi. Kunniajäsen on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi pääsee jokainen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, rekisteröity yhdistys, jonka liittohallitus hyväksyy jäseneksi ja joka hyväksyy liiton säännöt sekä suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

6 § JÄSENYYS LIITOSSA LAKKAA, JOS JÄSEN

 • eroaa
 • erotetaan liitosta tai
 • päätetään purkaa

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiminnanjohtajalle, joka toimittaa tiedon hallitukselle. Eroamisilmoituksen voi tehdä myös liiton kokouksessa. Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.

Liiton hallitus voi erottaa jäsenen tai rajoittaa jäsenen jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos jäsen:

 • rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä
 • toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä
 • jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä
 • sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllämainittuihin rikkomuksiin tätä rankaisematta
 • jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai
 • jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.

Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti viiden (5) päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätös astuu voimaan heti.

Erottamispäätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisessa määräajassa

7§ KURINPITO

Jäseneen, sen jäseneen ja muuhun toimijaan voidaan kohdistaa liiton kokouksen hyväksymiä liiton kurinpitosääntöjen mukaisia rangaistuksia.

Liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton kokouksen valitsema kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta on toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä. Jäsenseurat luovuttavat ylimmän toimintaa koskevan valvonta- ja kurinpitovallan jäseniinsä nähden liitolle.

Kurinpitovaliokunnan toimivallasta, kokoonpanosta, toimikaudesta, tehtävistä, rangaistavista teoista, kurinpitomenettelystä ja rangaistuslajeista säädetään tarkemmin liiton kokouksen hyväksymissä liiton kurinpitosäännöissä.

Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1. 2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

8 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN 

Liitto, sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön, liiton antidoping ohjelmaan sekä Kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

9§ EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ

Liiton toiminnassa noudatetaan Suomen Olympiakomitean hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia Reilun Pelin periaatteita, liiton kokouksen hyväksymää eettistä ohjeistusta, yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä ja kansainvälisten kattojärjestöjen ohjeistusta.

 

10§ URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Liitto, sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.

Liiton ja sen jäsenseurojen tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

11§ KILPAILUTULOSTEN JA -TAPAHTUMIEN MANIPULOINNIN EHKÄISEMINEN

Liitto, sen jäsenet sekä niiden jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia.

Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista. 

12 § LIITON HALLINTO

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.

13 § LIITTOKOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Liittokokoukset kutsuu koolle liittohallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle sähköpostilla hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja se on julkaistava liiton internetsivuilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksen kokouskutsun liitteenä on oltava ainakin

• kokouksen esityslista
• edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

Syyskokouksen kokouskutsun liitteenä on oltava ainakin

• kokouksen esityslista
• liittohallituksen ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

14 § VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET LIITTOKOKOUKSET

Varsinaisista liittokokouksista kevätkokous pidetään ennen 30.4. ja syyskokous ennen 30.11. liittohallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun liittohallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun liittokokous niin päättää tai kun vähintään yksi viidesosa (1/5) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten liittohallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle neljän (4) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä kuten varsinainen liittokokous.

Liiton kokouksissa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on jätettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Liittokokous on avoin jäsenseurojen jäsenille. Äänioikeus on vain yhdellä jäsenseuran valtuuttamalla kokousedustajalla. Muilla jäsenseurojen edustajilla on puheoikeus. Kokousedustajan on oltava sen jäsenseuran jäsen, jota hän edustaa, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa kuin yhtä jäsenseuraa. Kokousedustajan jäsenyys tarkistetaan liiton kulloinkin käytössä olevasta jäsentietojärjestelmästä

Liittokokouksessa voivat olla läsnä liiton kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet. Heillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Liittokokoukseen osallistuvat jäsenseurat valtakirjalla valtuuttamansa edustajan välityksellä. Jäsenseuralla on yksi ääni jokaista alkavaa 50 henkilöjäsentä kohden, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. Jäsenyhteisöllä on 1 ääni riippumatta sen henkilöjäsenien lukumäärästä. Äänimäärä määräytyy ao. jäsenseuran sen jäsenluettelon mukaan, joka on liitolla ollut käytettävissä 14 vuorokautta ennen liittokokouksen päivämäärää. Jäsenluettelo tarkistetaan liiton kulloinkin käytössä olevasta jäsentietojärjestelmästä

Äänivaltaa ei ole sellaisella jäsenseuralla tai jäsenyhteisöllä, joka ei ole maksanut liittymismaksua taikka jäsenmaksua 14 vuorokautta ennen liittokokouksen päivämäärää.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Liittokokouksen avaa liiton hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kunniapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu liittohallituksen tehtävään nimeämä liittohallituksen jäsen. Kokouksen avaaja johtaa puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja.

15 § VARSINAISISSA LIITTOKOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

 • kokouksen avaus/järjestäytyminen
 • edustajien toteaminen ja niiden äänimäärät
 • kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • kokouksen esityslistan hyväksyminen
 • vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen sekä tilintarkastajan lausunnon esittäminen
 • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 • käsitellään liittohallituksen esittämät asiat sekä jäsenseuran liittohallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 • kokouksen avaus/järjestäytyminen
 • edustajien toteaminen ja niiden äänimäärät
 • kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • kokouksen esityslistan hyväksyminen
 • tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta päättäminen
 • tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista ja kertakaikkisesta jäsenmaksusta päättäminen
 • matkakorvauksista ja kokouspalkkioista päättäminen
 • tulevan vuoden tulo- ja menoarviosta päättäminen
 • liittohallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi
 • liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 • tarvittaessa kurinpitosääntöjen hyväksyminen ja kurinpitovaliokunnnan valitseminen
 • tarvittaessa yhden tilintarkastusyhteisön tai yhden HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastajaksi hyväksytyn luonnollisen henkilön valinta tarkastamaan liiton tilit ja toiminta ja hänelle HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastajaksi hyväksytty varahenkilö
 • käsitellään liittohallituksen esittämät asiat sekä jäsenseuran liittohallitukselle kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta esittämät asiat

16 § LIITTOHALLITUS

Liiton hallituksena toimii liittohallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi ja johon kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. Heidät valitaan liiton syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että 2-4 jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Jos liittohallituksen jäsen eroaa kesken toimikautta, tai on muutoin esteellinen hoitamaan tehtäväänsä, valitaan lähinnä seuraavassa liittokokouksessa uusi jäsen hänen tilalleen jäljelle jääväksi ajaksi.

Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme liittohallituksen jäsentä sitä vaatii.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jolloin äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Liittohallituksen tehtävät

 • hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti
 • edustaa liittoa
 • valita liiton edustajat muihin yhteisöihin
 • kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä
 • valita valiokunnat ja työryhmät
 • pitää jäsenluetteloa
 • nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt
 • hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta
 • huolehtia talous- ja toimintasuunnitelman sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta
 • huolehtia kansainvälisten arvokilpailujen anomisesta ja anomismenettelyn tiedottamisesta
 • päättää jäsenseuroihin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
 • hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät

17 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai kaksi liittohallituksen jäsentä yhdessä.

18 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto liittohallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

20 § LIITON PURKAMINEN

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä liittokokouksissa. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa on varat luovutettava jälkimmäisen purkamiskokouksen päättämään liiton näissä säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen. Liiton purkautumisesta tulee ilmoittaa yhdistysrekisteriin. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.