Eettiset periaatteet

SUOMEN TRIATHLONLIITON EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ

1 §Tarkoitus

Suomen Triathlonliitto ry:n (jäljempänä ”Liitto”) eettisen säännöstön tarkoitus on asettaa selkeät käyttäytymisen sekä reilun ja vastuullisen urheilun säännöt kaikille Liiton toiminnassa mukana oleville henkilöille. Säännöstön tarkoitus on myös kieltää käytös, joka saattaisi heikentää yleistä ja sisäistä luottamusta Liiton toiminnan ja lajin eettisyyteen sekä määritellä käytettävissä olevat suojatoimenpiteet Liiton tapahtumiin, kilpailuihin ja muihin Liiton toimintamuotoihin osallistuville erityisesti, mutta ei yksinomaan, triathlonisteille heidän suojelemisekseen kaikelta häirinnältä ja hyväksikäytöltä.

2 § Soveltamisala

Henkilöllinen soveltamisala

Tämä eettinen säännöstö koskee kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa Liiton toimintaan tai sen alaisiin tapahtumiin. Säännöstö koskee erityisesti kaikkia Liiton luottamushenkilöitä, Liiton toimitsijoita, Liiton jäseniä ja niiden jäseniä, Liiton työntekijöitä ja konsultteja, triathlonisteja, valmentajia, tuomareita, huoltajia sekä muita henkilöitä, jotka osallistuvat mihin tahansa Liittoon liittyvään menettelyyn tai toimintaan.

Asiallinen soveltamisala

Tätä eettistä säännöstöä sovelletaan laajasti aina, kun asiassa on Liiton intressi. Säännöstöä sovelletaan silloinkin, kun soveltamisalaan kuuluva henkilö on tapahtumassa tai toiminnassa läsnä, vaikka hän ei itse osallistuisikaan tapahtumaan tai toimintaan. Säännöstöä sovelletaan lisäksi sellaiseen käyttäytymiseen tai lausuntoihin, jotka eivät liity Liiton tapahtumaan tai toimintaan, jos lausunnot tai käyttäytyminen ovat vahingollisia Liitolle tai lajille tai niiden maineelle.

Liiton tapahtumia järjestäviä tahoja sitoo tämän eettisen säännöstön liitteenä oleva eettinen vakuutus, jota on noudatettava tarkasti.

Liiton jäsenen edellytetään hyväksyvän tämän säännöstön koskemaan myös sisäistä toimintaansa.

3 § Menettelysäännöt

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu:

 • tulee esimerkillisesti osoittaa käytöksellään sekä kirjallisella ja suullisella viestinnällään noudattavansa rehellisyyden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden, reilun pelin ja eettisen käyttäytymisen periaatteita sekä urheilullista asennetta, eivätkä he saa toimia sellaisella tavalla, joka saattaisi vahingoittaa Liiton tai lajin mainetta.
 • tulee pyrkiä herättämään sisäistä ja yleistä luottamusta Liiton, sen jäsenseurojen ja kaikkien lajin piirissä toimivien toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen.

Samat eettiset rajoitukset, jotka koskevat missä tahansa muodossa esitettyä lausuntoa, koskevat myös sosiaalisen median käyttöä.

Erityisesti Liiton tuomareiden tai valmentajien tulee pidättäytyä julkaisemasta sosiaalisessa mediassa nimenomaisia kommentteja muista tuomareista, triathlonisteita, valmentajista, Liiton jäsenistä tai niiden edustajista, vapaaehtoisista tai muusta toimintaan liittyvästä henkilöstöstä, mukaan lukien Liiton työntekijöistä, eivätkä julkaista kommentteja tuomareiden tai valmentajien nimityksistä, Liiton päätöksistä tai Liiton tapahtumien arvioinnista tai niiden tuloksista.

4 § Syrjintä

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa millään tavalla syrjiä ketään rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mielipiteen, kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, omaisuuden, syntyperän tai muun tekijän tai urheilullisen kyvykkyyden kaltaisen syyn perusteella.

5 § Häirintä ja hyväksikäyttö

Henkilöiden, joita tämä eettinen säännöstö koskee, on pidättäydyttävä kaikista häirinnän ja hyväksikäytön muodoista, kattaen seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot, erillisinä tai yhdessä tapahtuvista, yksittäisinä tapauksina tai sarjana tapahtuvista, henkilökohtaisesti tai verkossa tapahtuvista (mukaan lukien mutta ei yksinomaan sosiaalisessa mediassa) sekä erityisesti kaikesta auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, toisin sanoen vaikuttaja-aseman, vallan tai auktoriteetin epäasiallisesta käytöstä suhteessa toiseen henkilöön. Hyväksikäytöksi luetaan myös laiminlyönti.

Häirintä voi kohdistua kehen tahansa sukupuolesta riippumatta.

Tässä artiklassa:

“Seksuaalinen häirintä” tarkoittaa ei-toivottua fyysistä, sanallista tai sanatonta luonteeltaan seksuaalista käytöstä. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä seksuaalisena hyväksikäyttönä. Seksuaalinen häirintä voi esiintyä ainakin seuraavissa muodoissa:

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet,
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, ja
 • seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, viestit, julkaisut sosiaalisessa mediassa tai puhelinsoitot.

Kyseessä voi olla tai on seksuaalirikos seuraavissa häirinnän ilmenemismuodoissa

 • fyysinen koskettelu
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • raiskaus tai sen yritys.

– ”Sukupuoleen perustuva häirintä” tarkoittaa esimerkiksi halventavaa puhetta toisen sukupuolesta, sukupuolen alentamista tai kiusaamista silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

– “Seksuaalinen hyväksikäyttö” tarkoittaa mitä tahansa luonteeltaan seksuaalista käytöstä, ilman kosketusta tai kosketuksessa tapahtuvaa tai joka on kehoon tunkeutuvaa, jossa suostumukseen pakotetaan, manipuloidaan tai se saadaan riippuvuussuhteen perusteella tai sitä ei voida antaa juridisesti pitävällä tavalla.

– “Fyysinen häirintä” tarkoittaa mitä tahansa tarkoituksellista ja ei-toivottua tekoa, esimerkiksi lyömistä, hakkaamista, potkimista, puremista tai polttamista. Sellainen teko voi myös olla pakotettua tai epäsopivaa fyysistä toimintaa (esimerkiksi ikään tai ruumiinrakenteeseen sopimattomia harjoitusmääriä, jotka aiheuttavat loukkaantumisia tai kipuja), pakotettua alkoholinkäyttöä tai pakotettuja dopingkäytänteitä.

– “Psyykkinen hyväksikäyttö” tarkoittaa mitä tahansa ei-toivottua tekoa, mukaan lukien vapaudenriisto, eristäminen, sanallinen hyökkäys, nimittely, nöyryyttäminen, pelottelu tai mikä tahansa muu kohtelu, joka voi vähätellä henkilön identiteettiä, ihmisarvoa ja omanarvontuntoa.

– “Laiminlyönti” tarkoittaa valmentajan tai muun sellaisen henkilön, jolla on huolehtimisvelvollisuus urheilijasta, laiminlyöntiä tarjota minimihuolenpitoa ja siten aiheuttaa vahinkoa, vahingon aiheuttamisen sallimista tai vahingon välittömän vaaran luomista.

Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu aina viime kädessä uhrin kokemuksesta. Jos uhri kokee tulleensa häirityksi tai hyväksikäytetyksi, tulee asia ottaa vakavasti.

6 § Ilmoittaminen ja menettelytavat häirintä- ja hyväksikäyttötapauksiin puuttumiseksi

Jokainen, johon väitetty häirintä- tai hyväksikäyttötapaus vaikuttaa tai joka on havainnut sellaisen Liiton alaisen tapahtuman tai muun Liiton alaisen toiminnan aikana, voi tehdä ilmoituksen väitetystä tekijästä jollekin seuraavista henkilöistä:

 • Liiton toiminnanjohtaja, joka on nimitetty häirintävaltuutetuksi
 • Liiton puheenjohtaja

Liiton häirintävaltuutettu vastaa siitä, että ilmoitukset dokumentoidaan siinä laajuudessa kuin on mahdollista. Dokumentointiin on sisällytettävä ilmoittajan nimi, tehtävä, osoite, yhteystiedot ja allekirjoitus, ilmoituksen perusteena olevat tiedot, mukaan lukien kaikki tosiseikat ja todisteet (esimerkiksi videotallenne, valokuvat, muut dokumentoivat tai sähköiset todisteet sekä muiden epäillyn tapauksen todistaneiden henkilöiden nimet).

Ilmoituksen tosiseikkojen ja todisteiden perusteella häirintävaltuutettu määrittelee ovatko jatkotoimenpiteet aiheellisia ja mahdollisesti suosittelee ilmoittajalle asian ilmoittamista viranomaisille tai viemistä Liiton kurinpitolautakuntaan.

Jos ilmoittaja päättää olla viemättä asiaa Liiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi tai olla ilmoittamatta sitä viranomaisille vastoin häirintävaltuutetun suositusta, häirintävaltuutetun on vietävä ilmoitus mahdollisine kommentteineen Liittohallitukseen, joka voi sitten päättää, laatiiko se ilmoituksen kurinpitolautakunnalle ja/tai viranomaisille omissa nimissään. Kuitenkin jos ilmoittaja on tapahtuman väitetty uhri, häirintävaltuutettu voi viedä ilmoituksen eteenpäin ainoastaan ilmoittajan annettua nimenomaisen suostumuksensa siihen suullisesti tai kirjallisesti.

Periaatteena on, että Liiton toimielimien ja kaikkien Liiton tehtävää hoitavien on pidettävä ehdottoman luottamuksellisina kaikkia väitettyyn häirintä- tai hyväksikäyttötapaukseen liittyviä asioita, asianosaisten henkilötietoja, muita tutkinnan aikana koottuja tietoja sekä tutkinnan tuloksia (“luottamuksellinen tieto”), jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän ominaisuudessaan Liiton toimielimen jäsenenä tai Liiton tehtävää hoitavana yksilönä.

Luottamuksellista tietoa voidaan antaa asiaankuuluville henkilöille tai viranomaisille vain

 • kurinpitosääntöjen mukaisen kurinpitomenettelyn puitteissa,
 • jos tietojen antamatta jättäminen voi mahdollistaa häirinnän tai hyväksikäytön jatkumisen ja johtaa uhrille, erityisesti urheilijoille aiheutuvaan lisävahinkoon, tai
 • jos tällainen luottamuksellinen tieto liittyy mahdolliseen rikolliseen tekoon.

Yllä mainitusta huolimatta kurinpitolautakunnan päätökset, mukaan lukien luottamuksellinen tieto, julkaistaan Liiton kurinpitosääntöjen 8§:n mukaisesti, ellei painavista syystä muuta johdu. Liitto ei kuitenkaan saa kurinpitolautakunnan päätöstä julkaistessaan liittää siihen uhrin henkilötietoja, ja Liiton on mahdollisuuksien mukaan pidettävä ilmoittajan tai muiden todistajien henkilötiedot luottamuksellisina tapauksissa, joissa vallitseva yksityisyyden suoja sitä edellyttää.

7 § Petos, lahjonta, kavallus, perusteeton etu

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä kaikista toimista, joihin voi liittyä petos, lahjonta, Liiton varojen, omaisuuden ja palveluiden kavallus tai väärinkäyttö.

8 § Henkilökohtaiset edut

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa suoraan tai epäsuorasti pyytää, hyväksyä tai tarjota minkäänlaista Liiton tapahtumaan tai toimintaan liittyvää korvausta tai palkkiota, tai mitään kätkettyä hyötyä tai minkäänlaista palvelusta omaksi hyödykseen, elleivät Liiton tai Liiton jäsenistön säännöt tai sopimukset sitä salli.

9 § Lahjat ja palvelukset

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa missään Liiton toiminnassa osallisina ollessaan antaa tai vastaanottaa lahjoja, maksusuorituksia tai muita etuja, joiden voitaisiin perustellusti odottaa vahingoittavan Liiton tai sen jäsenseurojen mainetta. Tähän kuuluvat muun muassa sellaisten lahjojen ja palveluksien vastaanottamiset, jotka ylittävät vallitsevien paikallisten tapojen mukaisen huomionosoitusten nimellisarvon ja tavanomaisen vieraanvaraisuuden.

Yli sadan euron arvoisia lahjoja ei saa antaa eikä ottaa vastaan, paitsi jos olosuhteet eivät salli lahjasta kieltäytymistä. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan on toimitettava lahja Liitolle ja ilmoitettava lahjoittajalle, että lahja otetaan vastaan Liiton puolesta.

Henkilö, jota tämä eettinen säännöstö koskee, ei saa vastaanottaa muita palveluksia ja etuja, joiden arvo ylittää sata euroa ilman Liittohallituksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa, jos sellainen ennakkohyväksyntä on toteutettavissa annetuissa olosuhteissa.

Kukin lahjan vastaanottaja vastaa itse mahdollisesta ilmoitusvelvollisuudesta verottajalle.

10 § Eturistiriidat

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on vältettävä kaikenlaisia eturistiriitoja ja pidättäydyttävä asettumasta tilanteeseen, jota voitaisiin perustellusti pitää eturistiriidan aiheuttavana.

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on

 • viipymättä ilmoitettava henkilökohtaisesta tekijästä, johon voitaisiin perustellusti katsoa liittyvän eturistiriitaa,
 • pidättäydyttävä tekemästä päätöksiä tai vaikuttamasta sellaisiin päätöksiin, joihin liittyy oma tai perheen tai jäsenseuran hyöty tai julkinen suosio, ja
 • pidättäydyttävä suosimasta kolmansia osapuolia tai omaa jäsenseuraansa.

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät Liiton virallisessa tehtävässä toimiessaan voi samanaikaisesti olla sellaisessa luottamusasemassa tai tehtävässä, joka voisi milloin tahansa olla tai perustellusti näyttää olevan ristiriidassa heidän Liittoon liittyvän riippumattoman asemansa, velvollisuutensa ja lojaaliutensa kanssa.

11 § Vaikuttaminen ja kilpailumanipulointi

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa epäasiallisesti minkään Liiton tai sen jäsenseuran alaisen triathlonkilpailun kulkuun ja/tai tuloksiin tai manipuloida niitä millään tavalla, joka on vastoin urheilun etiikkaa, urheilullista käytöstä tai reilun pelin periaatetta.

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pysyttävä täysin riippumattomina ja noudatettava tarkasti Olympialiikkeen kilpailumanipulaation ehkäisemistä koskevaa säännöstöä (Olympic Movement Code on the Prevention of Manipulation of Competitions), joka erityisesti kieltää kaiken osallistumisen minkäänlaiseen lahjontaan, sisäpiiritiedon väärinkäyttöön ja kenen tahansa

Liiton jäsenen, valmentajan, triathlonistin tai hänen perheenjäsentensä tai Liiton luottamushenkilön suosimiseen tai heidän haitakseen toimimiseen.

Liiton tuomareiden on toimittava puolueettomasti ja ilman ennakkoasenteita.

Liiton tuomareiden on ilmoitettava välittömästi ylituomarille tai Liiton edustajalle kenen tahansa toimitsijan Liiton tapahtumassa havaitusta tai epäillystä epäasiallisesta tai sääntöjen vastaisesta käytöksestä.

12 § Vedonlyönti

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä osallistumasta urheilun vedonlyöntioperaattoreiden järjestämiin triathlontapahtumiin ja kaikenlaiseen vedonlyöntitoimintaan, joka liittyy Liiton toimivaltaan kuuluvaan triathlontapahtumaan/-toimintaan, tai muuhun tapahtumaan/toimintaan. Erityisesti osallistuminen vedonlyöntiin omasta kilpailutapahtumasta on kiellettyä.

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa osallistua minkäänlaiseen laittomaan vedonlyöntiin.

Tässä artiklassa “vedonlyönnillä” tarkoitetaan urheilun vedonlyöntiä, jossa lyödään vetoa urheilutapahtuman tuloksesta rahan voittamiseksi. Ellei erikseen ole muuta mainittu, tätä eettistä säännöstöä ei sovelleta muuhun pelitoimintaan (pokeri- ja kasinopalvelut) tai arvauspeleihin kuten lottopeleihin, bingoon, raaputusarpoihin tai myynninedistämiseen liittyviin peleihin.

13 § Ilmoittaminen

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on ilmoitettava ensimmäisen tilaisuuden tullen Liitolle kaikista vedonlyöntiin, manipulointiin, lahjontaan ja/tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöön liittyvistä tiedoista tai lähestymisistä yksityiskohtineen.

14 § Doping

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön sekä Kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja World Triathlonin dopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

15 § Seuraamukset

Kaikkia tämän eettisen säännöstön rikkomuksia koskevat Liiton kurinpitosääntöjen mukaiset menettelyt.

16 § Muut eettiset säännöstöt

Tämän eettisen säännöstön lisäksi sovelletaan World Triathlonin Code of Ethics:iä, Olympiakomitean urheilun reilun pelin periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsääntöjä, yleisiä eettisiä arvoja, hyvää urheiluhenkeä ja Suomen lakia.

LIITE

EETTINEN VAKUUTUS

[NIMI JA TIEDOT] (“Järjestäjä”) vakuuttaa Liitolle, että se noudattaa seuraavia eettisiä periaatteita suojellakseen Liitolta järjestämisluvan saaneiden kilpailujen eettisyyttä:

(i) Järjestäjän edellytetään noudattavan reilun pelin, rehellisyyden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden, eettisen käyttäytymisen ja urheilullisen asenteen korkeimpia periaatteita.  Järjestäjä pidättäytyy kaikista yrityksistä vaikuttaa minkä tahansa luistelutapahtuman kulkuun tai tuloksiin urheilun etiikan vastaisella tavalla.

(ii) Järjestäjä noudattaa parhaita käytänteitä nuorten triathlonisien suojelemiseksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä (etenkin sen ohjauksessa työskentelevien työntekijöiden, palveluntuottajien ja toimitsijoiden osalta).

(iii) Järjestäjä sitoutuu kohtelemaan kaikkia triathlonisteja, toimitsijoita, vapaaehtoisia ja työntekijöitä kunnioittavasti ja syrjimättä.

(iv) Järjestäjä ei käytä nuoria triathlonisteja hyväkseen ja varmistaa, että jokaista alaikäistä (alle 18-vuotiasta) edustaa toimivaltainen henkilö.

(v) Järjestäjä sitoutuu ilmoittamaan tekijät, joihin voitaisiin perustellusti katsoa liittyvän eturistiriitaa ja pidättäytymään kaikesta toiminnasta, joka suorasti tai epäsuorasti aiheuttaa eturistiriidan.

(vi) Järjestäjä ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka aiheuttaa triathlonille huonoa mainetta tai vaarantaa luistelun eettisyyden.

(vii) Järjestäjä vakuuttaa, että sille ei ole langetettu lainvoimaista tuomiota mistään seuraavista syistä: osallistuminen järjestäytyneeseen rikollisjärjestöön, lahjonta, petos, terroristiseen toimintaan liittyvät rikokset, laittomiin huumausaineisiin liittyvät rikokset ja rahanpesu.

(viii) Järjestäjä vakuuttaa, että se ei osallistu tapahtumapaikoillaan, verkkosivuillaan tai sosiaalisen median alustoillaan tupakkatuotteiden tai väkevien alkoholijuomien (yli 20 tilavuusprosenttia alkoholia) mainontaan.

(ix) Järjestäjä vakuuttaa, että se ei ole urheilun vedonlyöntioperaattori* ja että se pidättäytyy kaikesta urheilun vedonlyönnistä tapahtumapaikoillaan, verkkosivuillaan tai sosiaalisen median alustoillaan.

(x) Järjestäjä sitoutuu ilmoittamaan viipymättä Liittohallituksen puheenjohtajalle kaikista kaikenlaiseen vedonlyöntiin, manipulointiin, lahjontaan ja/tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöön liittyvistä tiedoista tai lähestymisistä yksityiskohtineen. Järjestäjän on myös raportoitava toimitsijoita koskevasta sopimattomasta tai sääntöjen vastaisesta käytöksestä tai ehdotuksista.

Järjestäjä ilmoittaa täten Liitolle hyväksyvänsä, että minkä tahansa yllä olevan periaatteen rikkominen voi milloin tahansa johtaa kilpailun järjestämisluvan perumiseen ja että sellaisesta perumisesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset jäävät yksinomaan Järjestäjän kannettaviksi.

[JÄRJESTÄJÄ]

[PÄIVÄYS]

* Tässä vakuutuksessa “vedonlyönnillä” tarkoitetaan urheilun vedonlyöntiä, jossa lyödään vetoa urheilutapahtuman tuloksesta rahan voittamiseksi. Ellei erikseen ole muuta mainittu, tätä vakuutusta ei sovelleta muuhun pelitoimintaan (pokeri- ja kasinopalvelut) tai arvauspeleihin (lottopelit, bingo, raaputusarvat tai myynninedistämiseen liittyvät pelit).