Luokittelu

Paratriathlonin luokittelu

Luokittelu on tärkeä osa paraurheilua, sillä sen avulla toimintakyvyltään erilaisille urheilijoille luodaan mahdollisimman tasapuoliset lähtökohdat kilpailutilanteessa. Paratriathlonissa luokittelulla selvitetään urheilijan toimintarajoitteiden (vamman) soveltuvuutta lajiin ja jaetaan toimintakyvyltään erilaiset urheilijat eritasoisiin kilpailuluokkiin. Näin kilpaluista saadaan mahdollisimman tasapuolinen, jolloin tulokset perustuvat urheilijan taitoihin ja suoriutumiseen toimintarajoitteiden (vamman) vaikeusasteen sijaan.

Suomen Triathlonliitto ry noudattaa toiminnassaan Kansainvälisen Paralympiakomitean (International Paralympic Committee, IPC) luokittelukoodia ja kansainvälisen Triathlonliiton (World Triathlon) suosituksia. Paralympiakomitean vuonna 2017 voimaan tullut luokittelukoodi kuvaa luokittelun tarkoituksen sekä yhtenäistää luokitteluprosessin säännöt ja käytänteet lajista riippumatta. Luokittelukoodi koostuu pakollisista säännöistä ja standardeista, lajikohtaisista luokittelusäännöistä sekä hyvien käytänteiden suosituksista.

Kansainvälisiin Paralympialaisiin osallistuville urheilijoille on lajikohtaisesti määritetty minimivamma tai toimintarajoite, jonka vuoksi urheilija ei pysty kilpailemaan tasa-arvioisesti/ tasaväkisesti sellaisten urheilijoiden kanssa, joilla ei ole toimintarajoitteita. Paraurheiluun soveltuvat pysyvään terveydentilaan liittyvät toimintarajoitteet ovat yleisesti alentunut lihasvoima, alentunut nivelten passiivinen liikkuvuus, raajapuutos, alaraajojen pituusero, lyhytkasvuisuus, hypertonia, ataksia, atetoosi, näkövamma ja kehitysvamma. Paratriathloniin soveltuvat toimintarajoitteet eivät sisällä edellä olevasta poiketen alaraajojen pituuseroa, lyhytkasvuisuutta tai kehitysvammaisuutta.

World Triathlon määrittelee tällä hetkellä yhdeksän urheiluluokkaa, joiden mukaisesti Paratriathlonissa (PT) kilpaillaan kuudessa mitalitapahtumassa. Soveltuvia toimintarajoitetyyppejä on seitsemän: alentunut lihasvoima, alentunut nivelten passiivinen liikkuvuus, raajapuutos, hypertonia, ataksia, atetoosi ja näkövamma. Paratriathlonkilpailu sisältää 750 metrin uinnin, 20 kilometrin polkupyöräilyn ja 5 kilometrin juoksun. Pyöräilyässä hyväksytään myös käsipyörällä sekä tandemilla tehty suoritus ja juoksussa puolestaan pyörätuolikelaus.

Suomen Triathlonliiton luokittelukoodi sisältää viisi osaa, jotka ovat

 • Soveltuvat vammat (Eligible Impairments):
  • Kuvaus paratriathloniin soveltuvista toimintarajoitteista ja vammoista.
 • Luokitteluprosessi (Athlete Evaluation):
  • Urheilijan toimintakyvyn arviointi ja luokittelu.
 • Protestit ja vetoomukset (Protests and Appeals):
  • Protestien ja vetoomusten käsittely.
 • Luokittelijakoulutus (Classifier Personel and Training):
  • Luokittelijoiden rekrytointi, koulutus ja pätevöityminen.
 • Luokittelun tietosuoja (Classification Data Protection):
  • Urheilijoiden luokittelutietojen oikeudenmukainen käyttö ja tietosuoja.

Paratriathloniin soveltuvat toimintarajoitteet

Jokaisella paratriathlonissa kilpailevalla urheilijalla tulee olla terveydentilasta johtuva pysyvä toimintarajoite, joka on lääketieteellisesti todettu ja dokumentoitu. Luokittelun ensimmäisessä vaiheessa selvitetäänkin, 1) onko urheilijalla paratriathloniin soveltuva toimintarajoite. Mikäli näin on, 2) arvioidaan täyttääkö urheilijan toimintarajoite paratriathloniin minimivaatimukset (minimivammakriteerit) ja 3) mihin luokkaan hän kuuluu toimintarajoitteensa/toimintakykynsä perusteella.

Taulukko 1. Paratriathloniin soveltuvat toimintarajoitteet

Toimintarajoitteen luonne (tyyppi)Esimerkkejä terveyteen liittyvistä tilanteista, jotka voivat aiheuttaa ko. oireita

Alentunut lihasvoima


Alentunut lihasvoima voi olla seurausta mm. selkäydinvammoista (täydellinen tai epätäydellinen, tetra- tai paraplegia tai parapareesi), lihasdystrofista, polion jälkeisestä oireyhtymästä ja spina bifidasta.
Alentunut nivelten passiivinen liikkuvuusNivelten passiivinen liikkuvuus voi alentua mm. niveltulehduksen, kroonisesta nivelten liikkumattomuudesta johtuvan supistumisen tai niveleen kohdistuvan trauman seurauksena.

Raajapuutos

(Raajan luut tai nivelet puuttuvat kokonaan tai osittain trauman vuoksi)

Esimerkkejä raajojen puutteeseen johtuvista syistä ovat traumaattinen amputaatio, sairaus (esimerkiksi luusyövän aiheuttama amputointi) tai synnynnäinen raajojen vajaatoiminta, kuten dysmelia.

Hypertonia

(Lisääntynyt lihasjänteys ja alentunut lihasten venymiskyky, CNS vaurio)

Hypertonia voi olla seurausta esimerkiksi aivohalvauksesta, traumaattisesta aivovauriosta ja CP-vammasta.

Ataksia

(Hapuilu, haparointi; tahdonalaisten lihasten keskushermostoperäinen yhteistoimintahäiriö ilman halvausta, CNS vaurio)

Ataksia voi olla seurausta esimerkiksi aivohalvauksesta, traumaattisesta aivovauriosta, CP-vammasta ja MS-taudista.

Atetoosi

(Aivojen tyvitumakkeiden häiriöön liittyvä tavallisesti toispuolinen tila, jossa esiintyy melko hitaita, usein rytmisesti toistuvia pakkoliikkeitä etenkin raajojen kärkiosissa).

Atetoosi voi aiheutua esimerkiksi traumaattisesta aivovauriosta tai CP-vammasta.

Näkövamma

(Heikkonäköinen tai sokea urheilija, jonka näkökykyä ei ole mahdollista korjata silmälaisen.)

Näkövamma on seurausta silmän rakenteellisesta, optisten hermojen tai visuaalisen korteksin vauriosta. Terveydentilan esimerkkejä ovat retinitis pigmentosa ja diabeteksen aiheuttama retinopatia.


 

Kilpailuluokat ja kilpailut

PTWC -luokat sisältävät pyörätuolia käyttävien urheilijoiden luokat (Paratriathlon wheelchair users)

PTWC1

 • Pyörätuolia käyttävät urheilijat, joilla on vaikeimpia/vakavimpia toimintarajoitteita.
 • Luokka sisältää myös urheilijat, joilla on vastaavan tasoisia toimintarajoitteita liittyen esimerkiksi lihasvoimaan, raajapuutoksiin, hypertoniaan, ataksiaan tai atetoosiin.

PTWC2

 • Pyörätuolia käyttävät urheilijat, joilla on lievempiä toimintarajoitteita.
 • Urheilijoiden on käytettävä käsipyörää pyöräilyosuudella ja kilpapyörätuolia juoksuosuudella.
 • Luokka sisältää myös urheilijat, joilla on vastaavan tasoisia toimintarajoitteita liittyen esimerkiksi lihasvoimaan, raajapuutoksiin, hypertoniaan, ataksiaan tai atetoosiin.

PTS-luokat sisältävät seisovien urheilijoiden luokat (Paratriathlon standing)

PTS2

 • Urheilijat, joilla on vaikea-asteisia/vaikeita/ toimintarajoitteita.
 • Urheilijat, joilla on raaja-amputaatio voivat käyttää pyöräily- ja juoksuosuuksilla hyväksyttyjä proteeseja tai muita apuvälineitä.
 • Luokka sisältää myös urheilijat, joilla on vastaavia toimintarajoitteita, kuten hypertonia, ataksia ja / tai atetoosi, alentunut lihasvoima tai liikelaajuus.

PTS3

 • Urheilijat, joilla on merkittäviä toimintarajoitteita.
 • Urheilijat, joilla on raaja-amputaatio voivat käyttää pyöräily- ja juoksuosuuksilla hyväksyttyjä proteeseja tai muita apuvälineitä.
 • Luokka sisältää myös urheilijat, joilla on vastaavia toimintarajoitteita, kuten hypertonia, ataksia ja / tai atetoosi, alentunut lihasvoima tai liikelaajuus.

PTS4

 • Urheilijat, joilla on kohtalaisia toimintarajoitteita.
 • Urheilijat, joilla on raaja-amputaatio voivat käyttää pyöräily- ja juoksuosuuksilla hyväksyttyjä proteeseja tai muita apuvälineitä.
 • Luokka sisältää myös urheilijat, joilla on vastaavia toimintarajoitteita, kuten hypertonia, ataksia ja / tai atetoosi, alentunut lihasvoima tai liikelaajuus.

PTS5

 • Urheilijat, joilla on lieviä toimintarajoitteita.
 • Urheilijat, joilla on raaja-amputaatio voivat käyttää pyöräily- ja juoksuosuuksilla hyväksyttyjä proteeseja tai muita apuvälineitä.
 • Luokka sisältää myös urheilijat, joilla on vastaavia toimintarajoitteita, kuten hypertonia, ataksia ja / tai atetoosi, alentunut lihasvoima tai liikelaajuus.

PTVI-luokat sisältävät näkövammaisen urheilijoiden luokat (Visual Impairment)

PTVI1

 • Urheilijat, jotka ovat täysin sokeita eivätkä näe ollenkaan valoa tai hahmoja.
 • Urheilija tarvitsee samaa kansallisuutta ja sukupuolta olevan oppaan koko kilpailun ajaksi (opas pakollinen).
 • Urheilija ajaa oppaan kanssa tandempyörällä pyöräilyosuuden.

PTVI2

 • Urheilijat, joilla on vaikea näkövamma.
 • Urheilija tarvitsee samaa kansallisuutta ja sukupuolta olevan oppaan koko kilpailun ajaksi (opas pakollinen).
 • Urheilija ajaa oppaan kanssa tandempyörällä pyöräilyosuuden.

PTVI3

 • Urheilija, joilla on kohtalainen näkövamma.
 • Urheilija tarvitsee samaa kansallisuutta ja sukupuolta olevan oppaan koko kilpailun ajaksi (opas pakollinen).
 • Urheilija ajaa oppaan kanssa tandempyörällä pyöräilyosuuden.

Kilpailu/mitalitapahtumat

 • PTS2: kilpailevat omassa mitalitapahtumassa
 • PTS3: kilpailevat omassa mitalitapahtumassa
 • PTS4: kilpailevat omassa mitalitapahtumassa
 • PTS5: kilpailevat omassa mitalitapahtumassa
 • PTWC1- ja PTWC2 -luokat kilpailevat samassa PTWC-mitalitapahtumassa.
 • PTVI1, PTVI2 ja PTVI3 -luokat kilpailevat PTVI-mitalitapahtumassa.

Lähteet

Duodecim Terveyskirjasto.2020. Lääketieteen sanasto. Luettu 3.3.2020 osoitteessa https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_teos=ltt&p_hakusana=atetoosi

International Triathlon Union. 2020. Paratriathlon. Luettu 3.3.2020 osoitteessa https://triathlon.org/paratriathlon

Katja Saarinen, Kati Kauhanen & Kaisu Mononen. 2018. Kansallinen luokittelukäsikirja. Suomen Paralympiakomitea. Luettu 3.3.2020 osoitteessa https://www.paralympia.fi/images/tiedostot/kansallinen-luokittelukasikirja.pdf

Lisätietoa