Antidopingohjelma

Suomen Triathlonliiton hallitus on hyväksynyt ohjelman 29.11.2017

Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet

Suomen Triathlonliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Triathlonliiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun korkeat eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Suomen Triathlonliitto on sitoutunut kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön sekä Kansainvälisten Triathlonliiton (ITU) ja Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsääntöihin.

Triathlonliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua.

Triathlonliiton hallitus vahvistaa vuosittain antidopingohjelman.

Toimenpiteet

Valmentajakoulutus

Antidoping asiat sisältyvät valmentajakoulutukseen tasolta 1 lähtien. Valmentajakoulutuksessa tähdennetään alusta lähtien ohjaajan oman moraalin ja eettisen valintojen merkitystä sekä vastuuta lasten ohjaamisessa. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen läpi käyneet valmentajat ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen. Valmentajien kautta tieto siirtyy urheilijoille. Liitto pyytää tarpeen mukaan myös SUEK:n asiantuntijan/kouluttajan paikalle.

Maajoukkuetoiminta ja huippu-urheilu

Suomen Triathlonliiton aikuisten ja nuorten maajoukkueiden ja eri valmennusryhmiin valittujen urheilijoiden, valmentajien ja aluevalmentajien sekä Triathlonliiton muiden yhteistyötahojen sopimuksissa on kirjallinen antidopingpykälä, joka velvoittaa toimimaan puhtain keinoin.

Suomen Triathlonliitto ry pyrkii jakamaan aikuisten ja nuorten maajoukkueiden ja eri valmennusryhmiin valituille urheilijoille, valmentajille ja aluevalmentajille “Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa “-julkaisua. Suomen Triathlonliitto järjestää myös ennaltaehkäisevänä toimintana antidopingkoulutuksia. Talven maajoukkueiden leireille kutsutaan SUEK:n kouluttaja kertomaan antidopingtoiminnasta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Tiedotus

Antidopingtoiminnasta tiedotetaan säännöllisesti liiton kotisivuilla osoitteessa www.triathlon.fi.
Suomen Triathlonliiton antidopingohjelma julkaistaan Antidopingtoimikunnan sivuilla ja Triathlonliiton verkkosivuilla osoitteessa www.triathlon.fi. Triathlonliiton verkkosivuilta löytyy myös linkki SUEK:n verkkosivuille.

Suomen Triathlonliitto huolehtii oman antodopingohjelmansa toimittamisesta liiton alaisten kilpailujen tapahtumajärjestäjille sekä liiton alaisille jäsenseuroille.

Triathlonliitto tukee seurojen omaa antidopingkoulutusta ja tiedon jakamista.

Antidopingpykälä Triathlonliiton säännöissä ja Triathlonliiton kilpailusäännöissä

Suomen Triathlonliiton säännöissä on pykälä 7, joka sitouttaa liiton noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

”7 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan Suomen antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.”

Myös Suomen Triathlonliiton kilpailusäännöt sisältävät dopingin vastaisen osion. Kts. ”Kilpailusäännöt, kohta 2. Doping”.

Kilpailuoikeus, vakuutus, antidoping ja seurasiirrot

Kilpailijan tulee olla Suomen Triathlonliitoon kuuluvan seuran jäsen (liitto ilmoittaa erikseen poikkeuksista) sekä hänellä tulee olla lajin tapahtumat kattava tapaturmavakuutus.

Ilmoittautumalla Suomen Triathlonliiton viralliseen kilpailuun, urheilija sitoutuu noudattamaan ETU:n, ITU:n, KOK:n, SUEK:n Suomen antidopingsäännöstöä ja Suomen Triathlonliiton sääntöjä ja määräyksiä sekä tutustumaan erityisesti julkaisuun "Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa" (www.suek.fi), sekä Suomen Triathlonliiton Antidopingohjelmaan ja noudattamaan niissä annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Sääntörikkomukset ja rangaistukset

Sääntörikkomuksena käsitellään positiivista dopingnäytettä.

Suomen Triathlonliiton kilpailusäännöissä dopingrikkomukset on sanktioitu seuraavasti: ”25. Syitä erilaisiin rangaistuksiin Hylkäys Mikäli sääntöjen rikkominen tapahtuu selkeästi.

  • esim. ulkopuolisen avun ottaminen (paikallaan olevan ulkopuolisen äänenkäyttö ei ole kielletty)
  • esim. peesikieltokilpailuissa pyöräilyssä selkeä peesaus tai ilman kypärää ajaminen
  • positiivinen dopingnäyte”

Dopingrikkomuksissa noudatetaan lisäksi voimassaolevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

Suomen Triathlonliitto toimii yhteistyössä Suomen urheilun eettinen keskuksen kanssa kaikissa dopingrikkomuksiin liittyvissä asioissa sekä dopingrikkomusten käsittelyssä.

SUEKilta on pyydettäessä saatavissa tarkemmat tiedot kielletyistä aineista ja antidopingasioihin liittyvistä asioista. Suomen urheilun eettinen keskuksella on oikeus testata urheilijoita kaikissa Suomen Triathlonliiton alaisissa kilpailuissa sekä kilpailujen ulkopuolella.

Muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan SUEK:en valvontalautakunnan Suomen antidopingsäännöstön perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

Suomen Triathlonliiton tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

Jälkihoito

Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan kiinnijäänyttä urheilijaa, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Jos kyseessä on huumaavat aineet, niin autetaan kiinnijäänyttä hakeutumaan hänelle soveltuvaan hoitoon.

Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan, jos hän toimintakiellon saatuaan ei ole ilmoittanut lopettavansa kilpailutoimintaa.

Valvonta ja testaustoiminta

SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä teettävät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman Antidopingtoimisto (WADA) ja kansainväliset lajiliitot. Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa useimmiten SUEK:en valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton edustajan alaisuudessa.

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan

  • luonnollisiin henkilöihin heidän ikäänsä, asuinpaikkaansa tai kansallisuuteensa katsomatta, jotka ovat jonkin maan kansallisen lajiliiton tai sen jäsen- tai sisarjärjestön jäseniä tai lisenssinhaltijoita tai osallistuvat niiden järjestämiin, valtuuttamiin tai tunnustamiin kilpailuihin tai muihin tapahtumiin, niiden pitopaikasta riippumatta, tai ovat jonkin sopimusjärjestelyn myötä tai muutoin jonkin maan kansallisen lajiliiton tai sen jäsen- tai sisarjärjestön toimivallan alaisia
  • kaikkiin urheilijoihin ja urheilijoiden tukihenkilöihin, jotka ovat kansallisen lajiliiton tai sen jäsenjärjestön jäseniä tai jotka osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa mihin tahansa toimintaan, jonka on järjestänyt, pitänyt, kutsunut koolle tai valtuuttanut jokin kansallisen urheilutapahtuman järjestäjä tai kansallinen liiga, joka ei kuulu kansalliseen lajiliittoon, sekä niihin urheilijoihin jotka haluavat kelpoisuuden osallistua kansainvälisiin urheilutapahtumiin tai kansallisiin urheilutapahtumiin. Nämä yllä mainitut urheilijat määritellään kansallisen tason urheilijoiksi tämän säännöstön soveltamista varten. Kuitenkin, jos jonkun tällaisen urheilijan kansainvälinen lajiliitto luokittelee urheilijan kansainvälisen tason urheilijaksi (eikä kansallisen tason urheilijaksi), heitä pidetään kansainvälisen tason urheilijoina tämän säännöstön soveltamista varten.
  • säännöstö koskee myös kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat säännöstön mukaan ADT:n toimivallan piirissä, mukaan lukien kaikki urheilijat, jotka ovat Suomen kansalaisia ja asukkaita, sekä kaikki urheilijat, jotka oleskelevat Suomessa kilpaillakseen, harjoitellakseen tai muusta syystä

Triathlonliiton tehtävä on tiedottaa liiton alaisten kilpailujen järjestäjiä testauksen mahdollisuudesta.

Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tekemään mahdolliseksi dopingtestien sääntöjen mukaisen suorittamisen kilpailujen yhteydessä. Järjestäjien on varauduttava mahdollisesti suoritettaviin dopingtesteihin.

Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu ammattilaiskilpailuissa ja SM-kilpailuissa kilpaileviin urheilijoihin. Testejä voidaan tehdä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

Liittohallituksen tehtävä on vastata antidopingia koskevasta viestintä- ja koulutustoiminnan järjestämisestä sekä riittävien resurssien ottamisesta liiton talousarvioon antidopingtoimintaan ja tarvittaessa myös dopingtestaukseen. Antidopingtoiminta on osa liiton toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Liittohallitus asettaa antidopingtoimintaa varten toimintayksikön (liiton antidopingyksikkö), jonka kokoonpanon liittohallitus vahvistaa vuosittain. Kokoonpanona voi olla esimerkiksi liiton toiminnanjohtaja sekä hallituksen antidopingasioista vastaava henkilö. Antidopingyksikön tehtävänä on liiton määrittelemien tavoitteiden ja resurssien puitteissa antidopingohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Antidopingyksikkö pitää yllä tietouttaan antidopingasioista ja toimii yhteistyöelimenä dopingasioissa Suomen Olympiakomiteaan ja SUEK:een.

Triathlonliiton antidopingyhteyshenkilönä toimii positiivisen testituloksen ja dopingrikkomusten yhteydessä liiton toiminnanjohtaja. SUEK ilmoittaa toiminnanjohtajalle dopingtestien positiiviset tulokset. Positiivisen testituloksen yhteydessä toiminnanjohtaja selvittää SUEK:en kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet. Yhteyshenkilönä antidopingasioissa toimii liiton toiminnanjohtaja.

Väliaikaisesta toimintakiellosta päättää SUEK. SUEK vie mahdollisen dopingrikkomusasian valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta päättää, onko kyseessä dopingrikkomus vai ei ja antaa liitolle asiassa seuraamussuosituksen. Liitto tekee asiassa lopullisen päätöksen. Liiton yhteyshenkilö on yhteydessä urheilijaan tavoitteena saada urheilija kertomaan asiat liitolle ja julkisuuteen avoimesti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.

Liitto toimittaa SUEK:lle maajoukkueidensa leiri- ja kilpailuohjelmat sekä niihin osallistuvien urheilijoiden nimilistat. Tietojen toimittamisesta on vastuussa maajoukkuevastaava. Liitto toimii myös muutoin yhteistyössä SUEK:en kanssa ja toimittaa pyydettäessä myös muita tietoja koskien maajoukkueita. Liitto tukee testauspooliurheilijoita olinpaikkatietojen ilmoittamissa ja toimii yhteistyössä SUEK:en kanssa poolin nimeämisessä ja ylläpitämisessä.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:en nettisivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. Tasomäärittelyn piiriin kuuluvat yleisen sarjan sekä 15-44 vuotiaiden luokissa SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti.

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa kansainvälinen Triathlonliitto (ITU), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Mikäli urheilijalla on jo ennestään SUEK:en myöntämä erivapaus, tulee selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto SUEK:en myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko erivapaus toimittaa kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi.

Triathlonliitto auttaa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminta kriisitilanteissa

Triathlonliitto on sitoutunut auttamaan SUEK:ta mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Liitto myös raportoi SUEK:lle sekä ITU:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.

Dopingasioissa kriisinhallinnan toimikunnan muodostavat liiton toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja hallituksen antidopingasioista vastaava henkilö. Ryhmän toiminnasta vastaa liiton puheenjohtaja.

Mahdollisten dopingtapausten sattuessa edetään voimassa olevien sopimusten, sääntöjen ja sitoumusten mukaisesti.

Edellä mainitut henkilöt päättävät tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon. Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes SUEK:en Valvontalautakunnan päätöksen jälkeen liiton hallitus on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen ja on velvollinen sen julkistamaan, tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

Triathlonliitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät. Liitto informoi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen.

Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan liiton hallitusta sekä toimihenkilöitä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. SUEK auttaa tiedotteen laadinnassa ja kriisiviestinnässä.

Medialle kerrotaan asiasta mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun tieto on julkinen. Ensimmäinen lyhyt tiedote välitetään STT:n kautta ja samalla kerrotaan tiedotustilaisuuden tarkka aika ja paikka. Tiedot välitetään STT:n jälkeen myös liiton oman medialistan mukaan. Tiedotusvastuu rajataan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle.

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi myös SUEK:en asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustamateriaaliksi tietoa testausmääristä jne. Asianosaiset, SUEK sekä liiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja. Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.

Seuranta ja kehitystyö

Suomen Triathlonliiton antidopingyksikkö päivittää tarvittaessa antidopingohjelman. Suomen Triathlonliiton hallitus hyväksyy antidopingohjelman vuosittain. Antidopingyksikkö ohjaa ja valvoo toiminnan toteutumista.

Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä SUEK:en kanssa. Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa liiton antidopingyksikkö. Ohjelma julkaistaan liiton ja SUEK:en nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Liitto osallistuu SUEK:en järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin.

Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

TOIMENPIDETOTEUTUS
KAMU -julkaisun jakeluLiiton nimeämä vastuuhenkilö lähettää julkaisun kaikille tasomäärittelyn piiriin kuuluville urheilijoille sekä maajoukkueiden joukkueenjohtajille välitettäväksi urheilijoille. Lisäksi julkaisu julkaistaan liiton nettisivuilla.
Sääntöjen mukaisten testaustilojen järjestäminen kilpailuissa

Kansainvälisissä kilpailuissa: kilpailun järjestäjä ITU:n määräämällä tavalla.

Kotimaisissa kilpailuissa: järjestävä taho huolehtii tarvittavista tiloista.

Valmentajakoulutusten antidopingosiotLiiton kouluttaja kouluttaa itse tai tilaa koulutuksen SUEK:lta. (valmennuspäällikkö)
ErivapauskäytäntöUrheilijalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisessa. Liitto selvittää kansainväliset käytännöt ja ohjeistaa urheilijoita.
SUEK:en koulutustilaisuudetLiiton nimeämä vastuuhenkilö osallistuu (toiminnanjohtaja sekä hallituksen antidopingasioista vastaava henkilö).
Urheilijoiden informointi ja sitouttaminenLisenssin ostoon laitetaan pykälä, jossa lisenssin ostaja sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä sekä ITU:n antidopingsäännöstöä. Seurojen kautta välitetään SUEK:en tuottamaa ajankohtaista tietoa.
Maajoukkueurheilijoiden informointiLiiton maajoukkuetoiminnasta vastaava henkilö jakaa tietoa vuosittain maajoukkueleireillä.
Maajoukkueiden ohjelmien tiedottaminen SUEK:lleMaajoukkuevastaava.


AntidopingviestintäViestinnästä vastaa toiminnanjohtaja tai liiton erikseen nimeämä vastuuhenkilö.
AntidopingohjelmaAntidopingohjelman päivittämisestä vastaa liiton nimeämä antidopingyksikkö ja sen hyväksyy liiton hallitus.