Ympäristö ja ilmasto

Suomen Triathlonliiton kestävän kehityksen suunnitelma

Suomen Triathlonliitto ry, jota tässä yhteydessä kutsutaan nimellä Triathlonliitto tai liitto, toimii Kansainvälisen triathlonliiton World Triathlonin ja Euroopan triathlonliiton Europe Triathlonin jäsenenä. Triathlonliitto on vastuussa jäsenseurojensa ja triathlonisteiden kansainvälisistä yhteyksistä ja koordinoi kansallista kilpailutoimintaa.

 

Triathlonliiton kestävän kehityksen suunnitelma kuvaa liiton nykytilaa, asettaa tavoitteet ja esittää toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi. Suunnitelma tarkastelee kestävää kehitystä kolmen eri näkökulman kautta: ympäristön, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden sekä taloudellisen näkökulman avulla. Tämä suunnitelma koskee Triathlonliiton sisäistä toimintaa, mukaan lukien eri valiokuntien alainen toiminta, kuten Kilpailuvaliokunta, Juniori- ja kilpaurheiluvaliokunta, Seura- ja harrastevaliokunta, sekä Sääntö- ja tuomarivaliokunta. Suunnitelmassa otetaan huomioon yhteisön ja yksilön vastuu kestävästä kehityksestä.

 

Agenda 2030 -julistuksen tavoitteet muodostavat yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen kehyksen, joka tasapainottelee kestävän kehityksen eri osa-alueita: taloutta, hyvinvointia ja ympäristöä. Julistuksen mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat keskeisiä kehityksen tavoitteita ja niitä pidetään läpileikkaavana teemana koko kestävän kehityksen ohjelmassa. Yhden tavoitteen saavuttaminen muiden kustannuksella ei ole kestävää kehitystä, ja tämä periaate ohjaa myös Triathlonliiton kestävän kehityksen suunnitelmaa.

Tavoitteet

Triathlonliiton kestävän kehityksen suunnitelman tavoitteet ovat:

  • kestävän kehityksen ajattelumallin vakiinnuttaminen sen toiminnassa
  • kestävän kehityksen jatkuvan toiminnan parantaminen
  • kestävän kehityksen toiminnasta tiedottaminen ja kouluttaminen sekä kilpailunjärjestäjille, urheilijoille että jäsenseuroille

Nykytila

Ympäristönäkökohdat

Kestävän kehityksen ympäristönäkökulmassa otetaan huomioon kaikki, mikä liittyy kulutukseen, energian tuotantoon ja maapallon luonnonvarojen hyödyntämiseen. Toiminta pitää tapahtua ympäristön kantokykyä vaarantamatta, kiinnittämällä erityisesti huomiota uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön, kulutus- ja toimintatapoihin sekä asenteisiin. Ympäristönäkökohdissa Suomen Triathlonliiton toiminnan vaikutuksia tarkastellaan suhteessa ilmanlaatuun, energiankulutukseen kasvihuonekaasuihin sekä luonnonvarojen käyttöön.

Suomen Triathlonliiton tarkoituksena on kehittää ja levittää triathlonharrastusta ja -tietoutta, toimia triathlonin alalla toimivien jäsenseurojensa valtakunnallisena liittona sekä edustaa lajiliittona triathlonurheilua Suomessa ja ulkomailla. Triathlonliiton toiminnan perustana ovat vastuullisuus sekä liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassamme kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen.

Ympäristönäkökulma voi myös liittyä pieniin arkipäivän valintoihin. Lähiympäristön ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa muiden muassa pyöräilemällä tai kävelemällä lyhyet matkat. Pidemmillä matkoilla kannustetaan käyttämään joukkoliikennettä tai kimppakyytejä. Triathlonliitossa työmatkat tulee aina toteuttaa mahdollisimman aika-, kustannus- ja tavoitetehokkaasti. Henkilöstön on mahdollisuus saada polkupyöräetu ja heitä kannustetaan pyöräilemään työmatkat. Triathlonliitossa henkilöstöä kannustetaan mahdollisuuksien mukaan järjestelemään useampi työtapahtuma työmatkalle tai hyödyntämään etäpalavereita, jotta ylimääräisiltä työmatkoilta vältytään. Triathlonliiton periaatteiden mukaisesti kaikki sen järjestämät tapahtumat pyritään ilmastopäästöjen vähentämiseksi sijoittamaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien päähän. Kokousten ja koulutuksien kohdalla mahdollistetaan etäosallistuminen aina kun se on sisällön kannalta järkevää. Triathlonliitossa hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäyhteyksin, näin hallituksen jäsenten ei tarvitse matkustaa. Triathlonliiton uusien toimintasääntöjen mukaan liiton sääntömääräiset vuosikokoukset voidaan pitää sekä lähi-, hybridi- että etäkokouksina. Maajoukkueiden kilpailu- ja leirimatkojen osalta kannustetaan kotimaassa kimppakyyteihin. Lento- matkailussa valitaan mahdollisimman aika- ja kustannustehokkaat reitit.

Energiankulutukseen työtilojen osalta vaikutetaan huomioimalla niiden toimivuus, työskentelymukavuus ja käyttöaste. Triathlonliitolla on toimisto yhdessä Suomen Pyöräilyn kanssa, näin liitto säästää muiden muassa liiton taloudellisia resursseja. Henkilöstöllä on lisäksi lupa tehdä etätöitä. Triathlonliiton toimisto on osa Olympiakomitean hallinnoimaa Sporttitaloa ja tästä syystä liitolla ei ole vaikutusmahdollisuutta esimerkiksi sähkösopimusten valitsemiseen.

Sporttitalo itsessään tarjoaa erinomaisen jätteiden lajittelumahdollisuuden, jolloin yksilön vastuulle jää oikeaoppisesta lajittelusta huolehtiminen.

Ruuantuotanto on suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Triathlonliitto hillitsee omalta osaltaan ilmastonmuutosta valitsemalla kokoustarjoiluihin mahdollisuuksien mukaan kasvis- ja kala- vaihtoehtoja. Koska käytännössä kaikki liiton kokoukset järjestetään nykyään etänä, ei kokoustarjoilua tarvitse hankkia. Jos tarjoiluja tarvitaan, hyvällä etukäteissuunnittelulla ja kokouksien osallistujamäärän kartoittamisella pyritään tarjoilut mitoittamaan optimaalisesti ja ruokahävikki minimoimaan.

Luonnon varojen säästämiseksi liiton pyrkimys on toimia vähäpaperisesti ja miettien tarkasti materiaalihankintoja. Vähäpaperinen toiminta tarkoittaa muun muassa tulostamisen minimoimisen, kaksipuolisen tulostamisen perusasetuksena, sähköisen koulutusmateriaalin sekä sähköisten muistioiden ja kokousasiakirjojen tuottamisen. Triathlonliiton hallinto toimii lähes kokonaan sähköisesti. Kaikki liiton pöytäkirjat, muistiot, asiakirjat ja sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti ja asiakirjat on tallennettu sähköiseen arkistoon. Myös urheilijoiden kolmikantasopimukset allekirjoitetaan sähköisesti. Liiton taloushallinto on niin ikään toteutettu 100 % sähköisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että myös tilintarkastus on voitu toteuttaa jo kaksi vuotta ilman yhdenkään dokumentin printtausta eli täysin sähköisten tulosteiden ja arkistojen perusteella. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa että luonnon varoja. Mikäli tuotettu materiaali kuitenkin vaatii painamista, mietitään painettujen tulosteiden määrä tarkasti.

Triathlonliiton materiaalihankintojen tarve muun muassa toimistotarvikkeiden tai markkinointiin liittyvien materiaalien tarve on lähes olematonta. Jos tilaamiselle on tarvetta, se pyritään toteuttamaan keskitetysti. Materiaalitilausten yhteydessä huomioidaan vastaavat kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet. Koska kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet ovat usein kalliimpia, on tilausten yhteydessä huomioitava budjetin asettamat rajoitteet. Kilpailuasuja tilataan tarvittaessa ja maltillisesti. Kisajärjestäjät palauttavat SM-kilpailuiden käyttämättömät mitalit ja ne uusiokäytetään seuraavissa kisoissa.

Urheiluyhteisö tuntee ja kantaa vastuunsa ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista ja siten muun muassa kilpailusäännöissä on huomioitu kestävän kehityksen näkökulmat. Kilpailureitit on suunniteltava ja toteutettava siten, että luontoon jää mahdollisimman vähän vaurioita kilpailijoiden, huoltojoukkojen tai kilpailun yleisön liikkumisen vuoksi. Kilpailun jälkeinen maisemointi, kuten merkkausmateriaalin ja roskien poistaminen on suoritettava välittömästi kilpailun tai tapahtuman jälkeen.

Kilpailureitit on suunniteltava siten, että kilpailusta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille ja luonnolle. Muun muassa maaston turmelua, roskaamista ja turhaa kulumista estetään oheistuksen ja sääntöjen avulla. Kilpailujen tuomareilla on oikeus jakaa sakkorangaistuksia niille kilpailijoille, jotka eivät noudata ympäristön suojelemiseen liittyviä sääntöjä.

Sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat

Kulttuurisesti kestävä kehitys antaa ihmisille vapauden ajatella ja muodostaa mielipiteitä sekä ilmaista ne. Kulttuurisesti kestävä kehitys on myös taloudellisesti järkevää. Sosiaalisesti kestävä kehitys pyrkii tasa-arvoisesti vaikuttamaan hyvinvoinnin jakautumiseen eri ihmisryhmien ja kulttuurien kesken. Triathlonliiton tavoitteena onkin kehittää osallistumista ja vahvistaa vaikuttamisen kanavia, jotta ihmiset saisivat paremmin äänensä kuuluviin. Olennainen osa sosiaalisesti kestävää kehitystä on myös kulttuurinen kestävyys, jossa erilaiset kulttuuritaustat nähdään rikkautena.

Triathlonliiton toiminnassa sosiaalinen kestävyys tarkoittaa muun muassa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan työterveyshuollolla sekä ajantasaisilla työvälineillä ja -tiloilla. Työpaikkaruokailu mahdollistetaan lounasseteleillä omavastuuosuutta vastaan. Triathlonliiton henkilökuntaa kannustetaan sisällyttämään hyötyliikuntaa työpäivän aikana muun muassa hyödyntämällä kävelykokouksia aina kun se on mahdollista. Työhyvinvoinnin osalta työtekijöiden vastuulle jää suunnitella työpäivät siten, että niihin jää aikaa tarpeellinen määrä taukoja. Ihmisen sosiaaliseen hyvinvointiin liittyy mahdollisuus saada koulutusta ja tästä syystä Triathlonliiton henkilökunnalla on mahdollisuus kouluttautua erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti.

Taloudelliset näkökohdat

Taloudellinen kestävyys kulkee yleensä käsi kädessä ympäristönäkökohtien sekä sosiaalisten ja kulttuuristen näkökohtien kanssa. Se on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille toiminnoille.

Taloudellisesti kestävää toimintaa Triathlonliiton toteutetaan ympäristönäkökohtien sekä sosiaalisten ja kulttuuristen näkökohtien rinnalla muun muassa seuraamalla liiton budjettia kuukausittain hallituksen kokouksissa. Liiton taloustilanne on liiton jokaisen hallituksen kokouksen asialistalla omana kohtanaan. Säännöllisellä seuranalla ja nopealla toiminnalla varmistetaan liiton talousresurssien riittävyys. Tämä tarkoittaa muiden muassa sitä, että liiton toimintasuunnitelmaan tehdään kesken vuoden muutoksia, jos sellaiseen on taloudellisesta syystä tarvetta.

Liiton henkilökunnan velvollisuus on huolehtia liiton omaisuudesta kuten esimerkiksi työvälineistä, jotta niiden käyttöikää saadaan pidennettyä. Jos uusia työvälineitä tarvitaan, tulee niiden hankinnoissa huomioida ensisijaisesti niiden mahdollinen käyttöikä ja energiakulutus.

Tavoitteet ja toimenpiteet vuosiksi 2024-2025

TavoiteToimenpideAikataulu
Tietoisuuden lisääminenKoulutukset ja tiedotus kilpailunjärjestäjille, seuroille ja urheilijoille. Kilpailu seuroille ja kilpailunjärjestäjille: Miten edistätte kestävää kehitystä – kertokaa parhaat vinkkinne?

Kilpailu seuroille keväällä 2024

Kilpailu kilpailunjärjestäjille kesällä 2023

Aihe esillä uutiskirjeissä 

Kestävän kehityksen ajattelumallin vakiinnuttaminen liiton toiminnassaLiiton kaikki viralliset kokoukset (hallituksen että liiton) järjestetään etänä, myös äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Liiton hallinto toimii jo nyt lähes 100 % sähköisesti ja tätä edistetään vielä esim. auttamalla urheilijoita tekemään sopimuksia sähköisesti (myös allekirjoitukset). jatkuu koko vuoden
Kestävän kehityksen jatkuvan toiminnan parantaminenTriathlonliitossa haetaan aktiivisesti tapoja parantaa kestävää kehitystä. Tämä tapahtuu mm sosiaalisen kestävyyden osalta henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista. Henkilöstöllä on käytössä laaja työterveyshuolto, työsuhdepyöräetu ja lounassetelit. Ympäristönäkulmaa parannetaan mm. kisojen tuomaroinnissa kiinnittämällä huomiota kisareitteihin ja roskaamiseen. Triathlonissa sääntöjen mukaan roskaaminen aiheuttaa hylkäämisen. Taloudellisessa jatketaan nykyisellä hyväksi todetulla avoimella linjalla eli seurataan säännöllisesti budjettia.

Hallituksen kokoukset

Henkilöstön etuudet, koko vuosi

Tuomarointi: liiton alaiset kisat

Muut toimenpiteet

  • lajittelun parempi mahdollistaminen myös työtilassa
  • ekoenergiasopimuksen kannattaminen tulevaisuudessa Sporttitaloon
  • uusien laitehankintojen yhteydessä̈ energiatehokkuudesta huolehtiminen
  • materiaalitilauksien yhteydessä̈ tarvittavien tilausmäärien puntaroiminen ja ekologisimman vaihtoehdon valitseminen budjetin määrittämissä rajoissa
  • kilpailuasujen ja mitalien mahdollisuuksien mukainen uusiokäyttö

Triathlonliitto on vahvasti sitoutunut urheiluyhteisön eettisiin arvoihin ja reilun pelin periaatteisiin. Liitto toimii aktiivisesti edistääkseen sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa sekä lisätäkseen suvaitsevaisuutta. Tämä toteutuu muun muassa liiton laatiman ja noudattaman Yhdenvertaisuussuunnitelman avulla, joka ohjaa toimintaa kohti avoimuutta ja yhdenvertaisuutta eri osa-alueilla. Triathlonliitto pyrkii varmistamaan, että kaikki urheiluun osallistuvat voivat toimia yhdenvertaisina ja kokea turvallisen ja kunnioittavan ympäristön.

Lähteet

KEKE koutsi: https://www.olympiakomitea.fi/2019/01/07/olympiakomitean-julkaisema-keke-koutsi- ohjaa-urheiluseuroja-ymparistovastuullisiin-valintoihin/

Kestäväkehitys: https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys

Soveltava Liikunta SoveLi ry: Kestävän kehityksen suunnitelma 2020.

Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf

Valtioneuvoston Selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta AGENDA2023:sta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162475/VNK_2020_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y


SSivu päivitetty 24.11.2023